திருக்குறள்- குறள் 344

குறள் எண் : 344 இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் றின்மை உடைமை மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: தவம் செய்தவற்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தல் இயல்பாகும், பற்று உடையவராக இருத்தல் மீண்டும் மயங்குவதற்கு வழியாகும்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: உடைமை ஏதும் இல்லாதிருப்பது துறவின் இயல்பு. உடைமைகளை வைத்திருப்பதோ ஆசை என்னும் மயக்கத்தை... Read more

What Are The Best Food To Eat Before a Run

What Are The Best Food To Eat Before a Run? In this blog you know about tips for Best Food To Eat Before a Run, Any level of runner needs to prepare. Having the right fuel for your run can... Read more

10 Ways to Stay Healthy

Ways To Stay Healthy Whether you’re fighting a cold, are surrounded by sick people, or are simply trying to take better care of yourself, my hope is that these 10 easy ways to stay healthy become part of your routine.... Read more

Top 10 Natural Ways To Detox Your Body

Top 10 Natural Ways To Detox Your Body Detoxification has been practised for centuries by cultures all over the world, including Ayurvedic and Chinese medicine systems. It is all about resting, cleansing, and nourishing the body from the inside out.... Read more

Best mountain bikes 2022 in USA

Best Mountain Bikes in USA 1.Ibis Ripmo V2 XT Wheel Size: b29-inch | Rear Travel: 147mm Reasons To Buy Well-balanced all-around performance Confident descender Efficient climber The best all-around trail bike we’ve ever tried, the Ripmo V2 won over our... Read more

Best hybrid bikes USA

Best hybrid bikes USA Most adaptable bicycles on the market, hybrid bikes—also known as fitness bikes—are made primarily for newbies and leisure riders. They are a great choice for commuting, city riding, and weekend pleasure riding. The If you are new... Read more

Top 10 Best Motorcycles of 2022 in USA

Bikes usa
REASONS WHY YOU SHOULD BUY A MOTORCYCLE IN 2022 Due to the pandemic’s cancellation of major events and public releases the previous year, motorcycle manufacturers have had more time to plan, refine, and create the best new motorcycles for 2022.... Read more

ADVANTAGES OF WORKING OUT

The Advantages of Working Out We all know that regular exercise is beneficial to our health. However, with so many options and information available, it’s easy to become overwhelmed with what works. But don’t worry. We have your back (and... Read more

HOW TO TAKE CARE OF OUR FEET

HOW TO TAKE CARE OF OUR FEET While most of us pay close attention to our facial skin, hair, and even hands, foot care is frequently relegated to the bottom of our list of body care priorities. We apply moisturizers... Read more

CHOOSING THE BEST NAIL SALON – KNOW HOW

HOW TO CHOOSE THE BEST NAIL SALON “Nails that never fail” are always wonderful. Considering the other things, it is also an art. Freshly painted nails always look lovely. It gives you an ultimate fun experience. Whether you believe it... Read more