திருக்குறள்- குறள் 444

4 / 100

குறள் எண் : 444

தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் <br>வன்மையு ளெல்லாந் தலை

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

தம்மைவிட (அறிவு முதலியவற்றால் ) பெரியவர் தமக்குச் சுற்றத்தராகுமாறு நடத்தல், வல்லமை எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அறிவு முதலியவற்றால் தம்மைக் காட்டிலும் சிறந்த துறை அறிவுடையவரைத் தமக்கு உரியவராகக் கொண்டு, அவர் காட்டும் வழியில் நடப்பது, வலிமையுள் எல்லாம் முதன்மை ஆனதாகும்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

அறிவு ஆற்றல் ஆகியவற்றில் தம்மைக் காட்டிலும் சிறந்த பெரியவராய் இருப்பவரோடு உறவுகொண்டு அவர்வழி நடப்பது மிகப்பெரும் வலிமையாக அமையும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *