திருக்குறள்- குறள் 87

குறள் எண் : 1

இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

விருந்தோம்புதலாகிய வேள்வியின் பயன் இவ்வளவு என்று அளவு படுத்தி கூறத்தக்கது அன்று, விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவினதாகும்….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

விருந்தினரைப் பேணுவதும் ஒரு யாகமே. அதைச் செய்வதால் வரும் நன்மை இவ்வளவு என்று அளவிட முடியாது; வரும் விருந்தினரின் தகுதி அளவுதான் நன்மையின் அளவாகும்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

விருந்தினராக வந்தவரின் சிறப்பை எண்ணிப் பார்த்து விருந்தோம்பலை ஒரு வேள்வியாகவே கருதலாம்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *