திருக்குறள்- குறள் 210

குறள் எண் : 210 அருங்கேடன் என்ப தறிக மருங்கோடித் தீவினை செய்யான் எனின் குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: ஒருவன் தவறான நெறியில் சென்று தீயசெயல் செய்யாதிருப்பானானால் அவன் கேடு இல்லாதவன் என்று அறியலாம்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: தீய வழிகளில் பிறர்க்குத் தீமை செய்யாது வாழ்பவனே கேடு இல்லாதவன் என்று அறிக. கலைஞர்... Read more

திருக்குறள்- குறள் 209

குறள் எண் : 209 தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றுந் துன்னற்க தீவினைப் பால் குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: ஒருவன் தன்னைத் தான் விரும்பி வாழ்பவனாயின், தீய செயலாகிய பகுதியை எவ்வளவு சிறியதாயினும் பொருந்தாமல் நீங்க வேண்டும்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: தன்மீது அன்புள்ளவன், எவ்வளவு சிறிது என்றாலும் சரி, மற்றவர்க்குத் தீமை செயய... Read more

திருக்குறள்- குறள் 208

குறள் எண் : 208 தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை வீயா தடியுறைந் தற்று குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: தீய செயல்களைச் செய்தவர் கேட்டை அடைதல், ஒருவனுடைய நிழல் அவனை விடாமல் வந்து அடியில் தங்கியிருத்தலைப் போன்றது…. சாலமன் பாப்பையா உரை: பிறர்க்குத் தீமை செய்தவர் அழிவது, அவரை அவரது நிழல் விடாது கால்களின்... Read more

திருக்குறள்- குறள் 207

குறள் எண் : 207 எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை வீயாது பின்சென் றடும் குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: எவ்வளவு கொடிய பகை உடையவரும் தப்பி வாழ முடியும், ஆனால் தீயவை செய்தால் வரும் தீவினையாகிய பகை நீங்காமல் பின் சென்று வருத்தும்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: எவ்வளவு பெரிய பகையைப் பெற்றவரும் தப்பித்துக்... Read more

திருக்குறள்- குறள் 206

குறள் எண் : 206 தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால தன்னை அடல்வேண்டா தான் குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: துன்பம் செய்யும் தீவினைகள் தன்னை வருத்துதலை விரும்பாதவன், தீயசெயல்களைத் தான் பிறருக்குச் செய்யாமலிருக்க வேண்டும்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: துன்பம் தருவன தன்னைச் சூழ்ந்து வருத்த விரும்பாதவன், பிறர்க்குத் தீமை செய்யக்கூடாது. கலைஞர் மு.கருணாநிதி... Read more

திருக்குறள்- குறள் 205

குறள் எண் : 205 இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் இலனாகும் மற்றுப் பெயர்த்து குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: யான் வறியவன் என்று நினைத்துத் தீய செயல்களைச் செய்யக்கூடாது, செய்தால் மீண்டும் வறியவன் ஆகி வருந்துவான்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: தன் ஏழ்மையைப் போக்கப் பிறர்க்குத் தீமை செய்யாதே, செய்தால் மேலும் ஏழை ஆவாய்.... Read more

திருக்குறள்- குறள் 204

குறள் எண் : 204 மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின் அறஞ்சூழுஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: பிறனுக்கு கேட்டைத் தரும் தீய செயல்களை ஒருவன் மறந்தும் கூட எண்ணக்கூடாது, எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு கேடு விளையுமாறு அறம் எண்ணும்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: மறந்தும் பிறர்க்குத் தீமை செய்ய எண்ணாதே; எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு... Read more

திருக்குறள்- குறள் 203

குறள் எண் : 203 அறிவினு ளெல்லாந் தலையென்ப தீய செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல் குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: தம்மை வருத்துவோர்க்கும் தீய செயல்களைச் செய்யாமலிருத்தலை, அறிவு எல்லாவற்றிலும் தலையான அறிவு என்று கூறுவர்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: தனக்குத் தீமை செய்பவர்க்கும் தீமை செய்யாது இருப்பதே, அறிவில் எல்லாம் முதன்மை அறிவு என்று... Read more

திருக்குறள்- குறள் 202

குறள் எண் : 202 தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப் படும் குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள், நமக்குத் தீமையே தருவதால்,... Read more

திருக்குறள்- குறள் 201

குறள் எண் : 201 தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை யென்னுஞ் செறுக்கு குறள் விளக்கம் மு.வரதராசனார் உரை: தீயவை செய்தலாகிய செருக்கைத் தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார், தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர்…. சாலமன் பாப்பையா உரை: தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய, முன்னைத் தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார்; பெரியவர்களோ பயப்படுவர்.... Read more